VOORWOORD

SECTORALISATIE

FNV-bestuurder Marco Bouma blikt terug op het recente FNV-congres voor de sector Vervoer. De kaderleden in deze sector willen 'Samen Sterk Voorwaarts'. Wat beogen ze daarmee?

Onder de noemer 'Samen Sterk Voorwaarts' kwamen begin februari FNV-kaderleden uit de verschillende sub-sectorraden in het vervoer (streekvervoer, spoor, havens, luchtvaart, toerbussen, taxi, transport & logistiek) digitaal bijeen om te praten over de toekomst van FNV Vervoer. Doel was de speerpunten voor die toekomst te bepalen: marktwerking/aanbestedingen, eerder stoppen vanwege zwaar werk, veiligheid en werkdruk, robotisering, doorgeschoten flex, zichtbaarheid op de werkvloer, ledenwerving en ledenbehoud.

Maar de belangrijkste wens die de kaderleden uitspraken was sectoralisatie. Niet iedereen zal direct een beeld hebben bij de betekenis van deze term, maar hij laat zich vrij eenvoudig omschrijven: een sterke (eigen) sector, waarin de leden zich beter herkennen en waarbinnen zij meer zeggenschap hebben in het beleid van de bond aangaande hun sector. Kortom: een bond die dichter bij de leden staat.

ANDERS, BETER

Zo’n wens is gemakkelijker uitgesproken dan gerealiseerd. Want staat de bond dan nog niet dicht genoeg bij de leden? Nee, kennelijk niet, het kan in ieder geval beter. En wat moet er dan veranderen c.q. verbeteren?

Als eerste antwoord op deze laatste vraag, hebben de kaderleden een beginselverklaring opgesteld met uitgangspunten voor de gewenste sectoralisatie. Ze willen onder meer ruimte voor FNV Vervoer om wat betreft de arbeidsvoorwaarden meer een eigen koers te varen. Ze willen arbeidsvoorwaarden die beter aansluiten bij de stand van zaken en ontwikkelingen in de eigen sector en bij de specifieke behoeften van de leden. Die leden moeten zelf in een vierjaarlijks congres kunnen bepalen welke prioriteiten worden gesteld ten aanzien van die arbeidsvoorwaarden en het vakbondswerk binnen de sector. De sectorraad Vervoer moet tussen de congressen door de uitgestippelde koers bewaken.

STERKE WERKVLOER

Het congres heeft besloten dat de sub-sectoren binnen Vervoer de handen ineenslaan om het bovenstaande – en meer – te realiseren. In oktober volgt een vervolgcongres om de koers en het beleid voor de komende jaren vast te stellen. De kaderleden willen dat FNV Vervoer zich verder ontwikkelt tot een sterke vertegenwoordiger van de werkvloer met krachtige leden en kaderleden. Dat vraagt om gerichte deskundige communicatie en directe invloed aan de onderhandelingstafels waar in de polder of de politiek beslissingen worden genomen die het vervoer raken.

Om met dit laatste af te sluiten: op 17 maart vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dan valt er ook te kiezen in het belang van het vervoer. Vooruitlopend hierop vroegen we diverse leden wat zij vinden dat de politiek zou moeten veranderen in het belang van het streekvervoer. Hun antwoorden geven een goed beeld van de knelpunten binnen de sector die absoluut aandacht verdienen.

Ik wens jullie allemaal een mooie, afgewogen keuze voor een politieke partij. Marco Bouma, Bestuurder FNV Streekvervoer

Deel deze pagina